VA SYD behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Utöver de personuppgifter som du lämnat vid tecknande av abonnemang inhämtar VA SYD uppgifter som hänförs till dina VA- och avfallstjänster. För VA-tjänster hanterar vi uppgifter om din vattenförbrukning. Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen för VA-tjänster är att identifiera rätt fastighet, fakturera fastighetsinnehavare eller annan som VA SYD träffat avtal med, planera och samordna VA-tjänster samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag från Burlövs, Eslövs och Lunds kommun samt Malmö stad.

För avfallstjänster hanterar vi information om din hämtadress, tömningsfrekvens, avfallskärlens storlek och antal, avfallsslag, eventuell dragväg och hinder, koordinater, avläsning av RFID-kod samt körordning och körlista. Eventuella reklamationer och avvikelser från den beställda avfallstjänsten hanteras också. Läs mer om avfallstjänsterna nedan.

Därutöver översänder VA SYD personuppgifter till den entreprenör som har i uppdrag enligt avtal med VA SYD att utföra tömning av avfallskärl. VA SYD tecknar vid överförandet av dina personuppgifter ett personuppgiftsbiträdeavtal med entreprenören som tar del av dina personuppgifter. Avtalet innehåller krav på entreprenören att följa angivna instruktioner samt personuppgiftslagen vid hantering av dina personuppgifter.

Uppgifterna använder vi för att tillhandahålla VA- och avfallstjänster på ett effektivt och genomförbart sätt, för administration och kundservice samt som underlag för debitering. VA SYD lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut information om de personuppgifter som behandlats om dig hos VA SYD. Begäran om information ska vara skriftlig, undertecknad och lämnas eller sändas med post eller e-post till VA SYD. VA SYD ska på begäran uppge vilka uppgifter som behandlats, varifrån dessa har hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vem dessa uppgifter har lämnats ut. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

För mer detaljerad information om hur VA SYD behandlar dina personuppgifter, se VA SYDs policy för behandling av personuppgifter samt Information VA-tjänster och Information VA- och avfallstjänster.

VA SYD, org. nr. 222000-2378, Box 191, 201 21 MALMÖ, tel. 040 – 635 10 00, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagens förhållande till offentlighetsprincipen

VA SYD är ett kommunalförbund som lyder under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos VA SYD ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter för vilka gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen.

Information om avfallstömning

Vi hanterar närmare 75 000 avfallskärl i veckan. Följande personuppgifter behandlar VA SYD i samband med vår avfallshantering och så funkar tömningsregistrering.

Tömningsregistrering

Varje natt skickar vi en beställning på vad som ska tömmas, så kallade ”körlistor” till entreprenörerna. Uppföljning sker genom avläsning i fordonssystemet via det så kallade chipet (RFID-kod) som sitter på magen på ditt sopkärl. När kärlet töms på bilen, läses chipet av och informationen skickas vidare till Kundservice. Syftet med tömningsregistreringen är att säkerställa hög kvalitet på avfallsinsamlingen så att vi kan ge god service till våra kunder. Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att sköta tömning av kärl, fakturering, hantera kundkontakter, kundservice, hantera entreprenörskontakter och kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av VA SYD. Personuppgifter behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen och i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag från Burlövs kommun och Malmö stad.

Personuppgiftsbehandlingen är främst nödvändig för att ge rätt information och god service till våra kunder. Det är till exempel vanligt förekommande att kunder ringer in och undrar varför ett kärl inte har blivit tömt.

Avvikelserapport

Så länge dina sopor är sorterade som de ska, hämtas de som vanligt. Men om det finns till exempel synligt farligt avfall som färgburkar eller andra kemikalier i ditt sopkärl, så registrerar chauffören en generell felkod i sitt system och en hängare med rubriken ”Avvikelserapport” placeras på ditt kärl med informationen ”Kärlet innehöll felaktigt innehåll”. Detta gör vi både för medarbetarnas och utrustningens säkerhet och inte minst med tanke på miljön. Däremot finns aldrig någon systematisk registrering av vad kärlet innehåller.

För övrigt finns det tre felkoder där chauffören ska skriva en kort notering angående vad avvikelsen rör, det gäller felkoderna ”Kärl blockerat/inlåst”, ”Blockerat utanför hämtställe” och ”Felregistrerat abonnemang”. Till vissa avvikelser kan fotografi förekomma, för att förtydliga vad avvikelsen rör. Kunder kan se registrerade avvikelser på Mina sidor.