Hos oss arbetar ca 350 medarbetare; ingenjörer, projektörer, maskinister, kemister, elektriker och ekonomer, för att nämna några. Gemensamt för oss alla är att våra arbetsuppgifter direkt eller indirekt rör hanteringen av dricksvatten, avloppsvatten och avfall. Karriärvägarna hos oss blir allt fler och leder ofta fram till specialisttjänster, chefspositioner och internationella engagemang. Här presenterar vi några yrken vi har i vår verksamhet. Är VA SYD din framtida arbetsplats? 

Drifttekniker
Som drifttekniker på våra avloppsreningsverk och pumpstationer ingår du i ett team som ansvarar för drift, tillsyn och underhållsarbete. I arbetsuppgifterna ingår driftövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion. Vid arbete på reningsverk har du i uppdrag att övervaka reningsprocessen. Arbete med reparationer och förebyggande underhåll förekommer. Tillsammans med kollegorna ansvarar du för att avhjälpa tekniska störningar som uppkommer. Du medverkar även i förbättringsåtgärder som berör ditt arbetsområde.

Laboratorieingenjör
Som laboratorieingenjör arbetar du med provtagning, försök och analyser av olika slag. Du deltar i utvärderingar av provningsjämförelser, du bedömer och skriver in analysresultat och du författar rapporter och analysredovisningar.

Processingenjör
Att vara processingenjör på ett reningsverk innebär att förnya, förbättra och följa upp. På ett reningsverk utvecklas ständigt nya projekt för att kunna möta framtiden. Ökade krav från omvärlden, ändrad lagstiftning och verksamhetens starka miljöfokus kräver planering och framförhållning. Arbetsuppgifterna spänner över områden som processteknik, styr- och reglerteknik, databashantering och försöksplanering.

Projektingenjör
Som projektingenjör jobbar du med att bygga VA-ledningar i nya bostadsområden och att renovera och förbättra ledningsnätet. Du leder projekten från början till slut. Det innefattar bland annat att göra ritningar och mängdbeskrivningar, sköta upphandlingar och vara kontrollant på byggarbetsplatserna.

Rörläggare
Som rörläggare arbetar du i ett team som ansvarar för entreprenadarbeten, det vill säga underhåll och nyanläggning av våra kommunala vatten- och avloppsledningar. Arbetet innebär även att diagnostisera och lokalisera vattenläckor samt att ha beredskap för akuta åtgärder vid exempelvis vattenläckor. I arbetet med att lägga nya och byta ut gamla VA-ledningar är miljö, kvalitet och säkerhet centralt.

Utvecklingsingenjör
Avfallshantering är en framtidsfråga: Hur ska vi samla in avfallet på bästa sätt och hur ska det behandlas miljö-riktigt? Som ingenjör på avfallsavdelningen jobbar du i gränslandet mellan ny teknik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Du träffar arkitekter, sophämtare, fastighetsägare och allmänhet.

Utredningsingenjör
Du arbetar med våra frågor i stadsplaneringen och ser till att utbyggnaden av VA-systemet finns med redan i det tidiga planeringsskedet av stadens utveckling. Det kan handla om att ta hänsyn till befintliga ledningar, höjdsättning av områden och att ta fram idéer om dagvattenhantering i öppna system. I arbetet som utredningsingenjör har du dagliga kontakter med bland andra planarkitekter, landskapsarkitekter och byggherrar.

VA SYD har såklart även en ekonomiavdelning, kund & kommunikationsavdelning och HR, IT & juridikavdelning.