Vi skapar ett effektivare skydd för Grevie vattentäkt

En del av dricksvattnet till Malmö kommer från Grevie vattentäkt, där ett vattenskyddsområde inrättats för att minska risken för föroreningar. För att säkra vattnets kvalitet på lång sikt ser vi regelbundet över skyddsområdet.

Vi kommer förmodligen att ändra på skyddsområdets geografiska gränser och på de regler som gäller för vad man får lov att göra inom området.

Vi bevakar eventuella bekämpningsmedel och andra oönskade ämnen i vattnet

Det görs regelbundna provtagningar av dricksvattnet i VA SYDs kommuner. Dessa prov tas dels på vattnet när det lämnar vattenverket men även ute hos våra konsumenter.

En utökad kontroll görs även några gånger per år, där eventuella rester från bekämpningsmedel analyseras.
Det är en väldigt liten del av vattnet som levereras till våra kunder som vi producerar själva, det mesta köps in från Sydvatten. VA SYD bevakar givetvis även resultaten från provtagningarna som Sydvatten gör.

Genom vårt deltagande i Sydvattens arbete bevakar vi även andra ämnen som kan tänkas öka i framtiden på grund av klimatförändringar.