I augusti 2014 drabbades Malmö av ett stort skyfall. Det var det enskilt största regnet i Malmö sedan mätningarna startade i slutet på 1800-talet. Vi har haft flera stora regn de senaste åren, och regnet den 31 augusti 2014 var extraordinärt. På bara några timmar kom över 100 millimeter regn över Malmö, och än mer över vissa områden. Under 6 timmar föll det lika mycket regn i de centrala delarna av Malmö som det vanligtvis gör under två normala sommarmånader. Det är det största regn som någonsin uppmätts i Malmö.

Extrema skyfall är en relativt ny fråga för kommunerna – ja, för hela Sverige och flera andra länder. I samband med regnet i Köpenhamn 2011 lyftes frågan, och vi började se på hur vi tillsammans ska hantera framtida skyfall och kunna minimera konsekvenserna av stora regn. Med skyfallet den 31 augusti 2014 har frågan aktualiserats än mer. 

Tillsammans gör vi plats för vattnet

VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet handlar om att se helheten för dagvattenhanteringen, och att involvera fler av stadens aktörer i arbetet. Som ansvarig för stadens dagvattensystem är VA SYD en viktig aktör när det gäller att hantera ökade regnmängder i ett förändrat klimat. Nu lägger vi in ytterligare en växel och intensifierar vårt arbete för att kunna hantera allt kraftigare regn i staden.

Tillsammans gör vi plats för vattnet startade 2017 och finansieras av Malmös VA-taxa under fem år framåt. Arbetet bedrivs nära VA SYDs vanliga verksamhet men bidrar med extra satsningar som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets som kan testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad vi vanligtvis gör.

Grunden för arbetet är ett nära samarbete med Malmö stad, men också ökad dialog med fastig-hetsägare, verksamheter, offentlig sektor och alla andra som är intresserade av frågan. Målet är ett arbetssätt där alla vi som bor och verkar i staden jobbar åt samma håll: för en stad med ett hållbart och robust dagvattensystem, där vi tillsammans gör plats för vattnet. Arbetet utgår från Skyfallsplan för Malmö.

VA SYD samarbetar med alla våra fyra medlemskommuner för att vara bättre rustade inför framtida extrema regn, men just den här satsningen gäller Malmö.

Skyfallsplan inom Malmö stad

Tillsammans med Malmö stad har vi arbetat fram en skyfallsplan – det vill säga en långsiktig och konkret handlingsplan för hur staden ska rustas för att möta extrema skyfall*. Skyfallsplanen ingår i ett större arbete med att mer ingående behandla olika frågeställningar kring vatten, exempelvis hantering av extrema regn.

Långsiktigt arbete för tryggare stad

Arbetet med att skyfallssäkra Malmö är inte gjort i en handvändning. Det tar tid, och kommer att kosta pengar. Lösningen ligger huvudsakligen i förändringar ovan mark, i planerade översvämningsytor och alternativa vägar för vattnet att rinna på.

Skyfallsplanen kompletteras av handlingsplan för skyfallsombyggnad. Skyfallsplanen godkändes av Tekniska nämnden i Malmö den 17 januari 2017.

Det långsiktiga målet med skyfallsplanen är att staden ska vara bättre rustad för att hantera framtida skyfall. Kostnader för staden, dess invånare och näringsidkare i samband med skyfall ska minimeras. Säkerheten för viktiga samhällsfunktioner ska förbättras och medborgare ska inte utsättas för fara eller tvingas från sina hem i samband med skyfall. Planen inriktas på att Malmö ska klara ett hundraårsregn senast år 2045.

Alla medborgare ska vara medvetna om klimatförändringarnas påverkan och ska känna sig trygga i att Malmö stad hanterar det ansvar som ligger på staden. 

*Med skyfall menar vi regn som inte kan hanteras i avloppsledningsnätet och som orsakar störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter för kommuninvånarna.

Läs mer om Plan för Malmös vatten på Malmö stads webbplats